Dude, Jean Gray WAS the douchebag

(Source: callmekitto, via rockinhamburger)